سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تبریک

سلام به همه این اولیت نوشته من دراین وبلاگ است که مقارن شده به آخرین ساعات سال 1390 ودقیقاً 8ساعت مانده به پایان این سال پس اولین نوشته ام رابااین کلامات آغازمی کنم : ای کسی که انسان راآفریدی وباآفریدن اوعشق رامعنابخشیدی ازتوکه تمام این زیبای هاراآفریدی که انسان هاازاولذت ببرند پس کاری کن که دراین سال جدید چشم های این انسان بازشودوازاین زیبای هالذت ببرد.

سال نومبارک